Informaţii utile

Elemente de interes

Elementele de interes din arealul celor două arii de protecţie specială avifaunistică se caracterizează prin valori ale mediului abiotic, respectiv:

 • existenţa celor două lacuri de acumulare pe râul Bistriţa, ce reprezintă loc de cuibărit, hrană şi pasaj pentru speciile de păsări;
 • prezenţa speciilor de păsări de importanţă naţională şi comunitară;
 • prezenţa zonelor umede care se constituie în habitat pentru speciile de plante şi animale protejate.

Valori peisagistice rezultate din îmbinarea elementelor geologice, geomorfologice, hidrologice, biotice şi antropice.

Valori ştiinţifice, respectiv:

 • speciile de păsări de interes conservativ de importanţă naţională şi comunitară;
 • habitatele de importanţă naţională şi comunitară.

Valori educaţionale, reprezentate de obiectivele naturale şi antropice existente în cele două arii de protecţie specială avifaunistică.

Acces – Accesul la aria de protecţie specială avifaunistică se poate realiza pe:

 1. DN15 Piatra-Neamţ – Pângăraţi-Bicaz-Borsec;
 2. DJ12C Gheorgheni – Bicaz – Vaduri ;
 3. DJ15C Târgu Neamţ-Poiana Largului, apoi pe DN 15 Bicaz-Pângăraţi;
 4. Calea ferată Bacău-Bicaz

 

Regulament de vizitare

În cadrul ariei speciale de protecţie avifaunistică sunt interzise:

 • orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;
 • activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia acelora care, în urma evaluării adecvate, se doveşte că au un impact nesemnificativ asupra speciilor de păsări şi habitatelor acestora;
 • utilizarea substanţelor chimice pe terenurile agricole din apropierea lacurilor;
 • tăierea, dezrădăcinarea, incendierea sau orice altă formă de distrugere a vegetaţiei din zonele de mal sau care pot funcţiona ca habitate pentru speciile de păsări pentru care siturile au fost desemnate;
 • spălarea vehiculelor, recipienţilor sau a oricăror alte obiecte în apele lacurilor;
 • deversarea oricărei substanţe cu caracter toxic sau cu potenţial risc de degradare a calităţii apelor sau a oricărei resurse necesare speciilor de păsări pentru care siturile au fost desemnate;
 • exploatarea de agregate minerale (nisipuri, pietrişuri).

 

Pentru toate speciile de păsări pentru care siturile au fost desemnate arii speciale de protecţie avifaunistică sunt interzise:

 • uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
 • deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
 • culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 • perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;
 • deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
 • comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Speciile de păsări prevăzute în anexa nr. 5 C din O.U.G. nr. 57/2007 sunt acceptate la vânătoare, în afara perioadelor de reproducere şi creştere a puilor.

În cazul speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5 C din O.U.G. nr. 57/2007, este interzisă vânarea acestora în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit.

Activităţile de comercializare, deţinere şi/sau transport în scopul comercializării, nu sunt interzise în cazul speciilor prevăzute în anexa nr. 5 D din O.U.G. nr. 57/2007, cu condiţia să fi fost capturate sau ucise ori obţinute prin mijloace legale.

Pentru speciile indicate în anexa nr. 5 E din O.U.G. nr. 57/2007, activităţile de comercializare, deţinere şi/sau transportul în scopul comercializării, pot fi permise în baza unei autorizaţii speciale eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. Autorizaţia se acordă potrivit procedurii de emitere stabilită prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

În şi în imediata proximitate a lacurilor mai sunt interzise următoarele activităţi:

 • abandonarea sau depozitarea deşeurilor de orice fel, cu excepţia locurilor special amenajate;
 • circulaţia autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor, a altor vehicule cu motor şi a bicicletelor în afara drumurilor publice, forestiere, a traseelor turistice după indicatoarele sau barierele care le limitează accesul;
 • desfăşurarea de activităţi comerciale de tip ambulant sau amplasarea tonetelor fără aprobarea custodelui;
 • distrugerea sau degradarea panourilor informative sau indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau semnelor de marcaj de pe traseele turistice;
 • fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără avizul custodelui;
 • desfăşurarea de activităţi în perimetrul sau în vecinătatea acestora, ce pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor de păsări şi habitatelor naturale

Comments are closed.